» Bệnh da do yếu tố cơ địa dị ứng

 

Mày đay

Mày đay là một phản ứng viêm của da, có cơ chế phức tạp, trong đó có sự can thiệp của chất trung gian hóa học chính là histamin. tuy là một bệnh da phổ biến, rất dễ nhận biết nhưng lại khó phát hiện n
Chi tiết

Eczema

Chàm là một bệnh da phổ biến, có trên khắp thế giới và là bệnh thường thấy nhất.
Chi tiết

Nhiễm độc da do thuốc

Trúng độc da do thuốc là những biểu hiện rất thường gặp, không phải lúc nào cũng nhẹ vì có thể gây chết người.
Chi tiết

Dị ứng thuốc

Dò öùng thuoác ngaøy caøng trôû thaønh moät hieän töôïng phoå bieán trong ñôøi soáng haøng ngaøy, noù chieám tyû leä chuû yeáu ( 75% ) trong caùc beänh do thuoác :
Chi tiết
A