ARCHIEFWET 1995 PDF

ARCHIEFWET EBOOK | The First Pdf. Title, De archiefwet in trefwoorden. Pocketreeks informatiebeleid. Contributor, Rob Kramer. Edition, 4. Publisher. In tegenstelling tot de Archiefwet is onder meer de belastingwetgeving wel van Wet archiefbeheer De overheid is volgens de Archiefwet verplicht om. Preservation of Government Information The Archives Act (Archiefwet ) 35 and Archives Decree (Archiefbesluit )36 regulate the filing.

Author: Brarn Guzragore
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 2 February 2013
Pages: 342
PDF File Size: 15.62 Mb
ePub File Size: 4.98 Mb
ISBN: 667-2-97203-364-4
Downloads: 6402
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mezigami

Brabants Historisch Informatie Centrum. Alleen het openstellen van een publieksruimte ter bestudering van de archiefstukken was niet voldoende, de Rijksarchieven organiseerden steeds vaker cursussen en tentoonstellingenstelden lesbrieven samen en namen deel in andere culturele activiteiten in de provincie.

De provinciale archieven beheerden de archieven van de overheidsinstellingen die in de loop der eeuwen de provincie hadden bestuurd.

De genoemde raden hebben adviesrecht ten aanzien van de vaststelling en wijziging van de reglementen. Het, ten behoeve van inschrijving voor de postpropedeutische fase, verlenen van vrijstellingen aan studenten met getuigschriften gelijkwaardig aan propedeusegetuigschriften. Te denken valt aan gehandicapten, soldaten, collectieve inschrijvingen of buitenlandse studenten. Het voorbereiden en implementeren van overeenkomsten tussen instellingen inzake samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Het geven van adviezen of een tweede oordeel in geval van bezwaren van een werknemer tegen besluiten van een bestuursorgaan. Het voordragen van de samenstelling van de commissie van advies voor de beroep- en bezwaarschriften. In het RIO zijn namelijk handelingen geformuleerd waarbij meerdere actoren zijn betrokken: De jaarrekeningen worden aan de minister toegestuurd, maar zijn niet onderworpen aan diens goedkeuring.

Het adviseren van faculteitsbesturen bij de benoemingen van de wetenschappelijk directeuren. Artikel 3 Toon relaties in LiDO. Het in- en samenstellen van programmacommissies voor de leerstofgebieden of productgroepen. Doelstellingen van de selectie. Het beslissen op beroepen van het college van bestuur of de raad van bestuur van het academische ziekenhuis ten aanzien van besluiten van de ander, die geacht worden in strijd te zijn met de gezamenlijke belangen.

  KHALKHIN GOL PDF

Het op het Wetenschappelijk Onderwijs Stb.

Het adviseren van de universitaire organen over onderwijs en wetenschapsbeoefening. In de loop der tijd ontwikkelden het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de provincie zich van archiefbewaarplaats van alleen de overheidsinstellingen uit hun ambtsgebied tot historische onderzoeksinstellingen waarin een breed scala aan bronnen en diensten werd aangeboden.

Archiefwet – Translation into English – examples Dutch | Reverso Context

Het nemen van maatregelen op voorschriften met betrekking tot een goede gang van zaken in de universiteitsgebouwen en op de universitaire terreinen. Het beslissen op beroepen tegen in de structuurregeling genoemde besluiten van bestuursorganen van de universiteit. Naar aankondigingen over uw buurt. De beoordelingen van de assistenten in opleiding worden opgemaakt een jaar nadat de assistenten in opleiding in dienst zijn gekomen, tegen de achtergrond van het opleidings- en begeleidingsplan.

De gegevensblokken uit het RIO zijn doorlopend genummerd.

Archiefwet 1995

The ultimate goal is to make all records from state archives permanently available and accessible. Het stellen van nadere regels over tegemoetkomingen en vergoedingen voor leden van bestuursorganen, commissies en colleges.

Het beleidsterrein is derhalve beschouwd vanuit het perspectief van de universiteiten waardoor de handelingen van bijvoorbeeld de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij zich beperken tot die handelingen die contextuele betekenis hebben voor het handelen van de universiteiten. De uitvoering van de kwaliteitscontrole bij het wetenschappelijk onderwijs ligt bij de VSNU.

Het college van bestuur kan aan de programmacommissies richtlijnen geven voor de uitoefening van de taken. De voorbereiding en uitvoering van het personeelsbeleid geschiedt door het college van bestuur.

One challenge facing government agencies, law firms and their clients is the conversion of large numbers of legend files to pdfa. Het adviseren van het college van bestuur en de bestuursraad omtrent aangelegenheden betreffende de Open Universiteit. Het, op voordracht van het college van bestuur, benoemen van de leden van het bestuur van het Bezinningscentrum. Handelingen gericht op politieke besluitvorming of belangenafweging.

  GIGASET E49H BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

The current status and issues of laws and regulations on. Het vaststellen en wijzigen van nadere regels voor inrichting, bestuur en beheer van de universiteit.

De minister is bevoegd aanwijzingen te geven archiewet betrekking tot de taak en inrichting van de studiecentra met inachtneming van de taak van de Open Universiteit als geheel.

Het besluiten ter zake van meningsverschillen over de interpretatie van het Faculteitsreglement. Binnen het facultaire kader zijn enerzijds de vak- en werkgroepen verantwoordelijk voor nadere regeling en uitvoering van het onderwijs en is anderzijds de examencommissie verantwoordelijk voor de nadere regeling en uitvoering van de examinering.

Bij de Katholieke Universiteit Brabant zijn de buitenuniversitaire leden vervangen door buitenuniversitaire adviseurs zonder stemrecht. Het regelen en implementeren van faciliteiten ten behoeve van collectieve studentenvoorzieningen KUN. Doel van dit onderzoek is de selectiemethode zoals deze in het kader van het Project Verkorting Overbrengingstermijn PIVOT bij het Algemeen Rijksarchief is ontwikkeld te kunnen toepassen op de neerslag van het handelen van de openbare en bijzondere universiteiten vanaf Het advies dient na twee weken uitgebracht te worden.

Nationaal Archief Nederland Nederlandse overheidsinstantie. Selecteer een andere versie waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken. Het formuleren van voorstellen voor richtlijnen voor de facultaire begrotingsplannen. Het adviseren van de bestuursraad en het college van bestuur omtrent aangelegenheden betreffende de Open Universiteit.